Литература

Книги:

Списанија:

Начин на користење на литературата

Литературата на ПК Македон, се состои од копирани книги и списанија во оргинлна верзија. Право на користење на истите, имаат само членовите на ПК Македон.

Секој што сака да подигне некоја од наведените книги, најмалку три работни дена однапред, треба да најави кај одговорното лице, која книга сака да ја подигне и истата ќе му биде донесена на наредниот редовен состанок на ПК Македон. Секој член, одеднаш може да подигне до три книги. При подигањето на книгите, секој член потпишува реверс за задолжување на книгите и ја остава својата планинарска книшка кај одговорното лице. Книгите може да се задржат до следниот редовен состанок на клубот, односно седум дена откако ќе ги подигне. При раздолжувањето се поништува реверсот и му се враќа планинарската книшка.

Секој што сака да разгледа некое од наведените списанија, најмалку три работни дена однапред, треба да најави кај одговорното лице, кое списание сака да го разгледа и истото ќе му биде донесено на наредниот редовен состанок на ПК Македон. Не е дозволено копирање на списанијата и истите не се задолжуваат, можат да се разгледаат само за време на состанокот на ПК Македон. Секој член, одеднаш може да побара на разгледување, најмногу две списанија.

Одговорно лице: Петар Ивановски
E-mail: petarivanovski74@gmail.com

  • Scout Nomad Mobility Garmin Intersport Step Marketi Stop&Go